Cầu cần giờ 1000 tỷ đồng sẽ khởi công vào tháng 4/2025???

https://cafeland.vn/tin-tuc/cau-10000-ti-dong-noi-huyen-dao-can-gio-se-duoc-khoi-cong-vao-thang-42025-121155.html

Cầu cần giờ 1000 tỷ đồng sẽ khởi công vào tháng 4/2025??? Read More »