Đất tam thôn hiệp giá chỉ 1,7tr/m- đường oto- view rạch.

có bán lẽ từng sổ

bao gồm 4 sổ: 3200m, 2500m,2080m, 2079m,

Giá: 1,7tr/m

mục đích: Trồng cây lâu năm

đường betong 5m

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Liên Hệ