Khởi công khu lấn biển Cần Giờ hơn 217000 tỷ đồng hình dạng ra sao?

https://cafeland.vn/tin-tuc/nam-2025-khoi-cong-hien-trang-khu-do-thi-lan-bien-can-gio-hon-217000-ti-dong-dang-ra-sao-121181.html

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Liên Hệ